صافی ها (strainers)

صافی ها تجهیزاتی هستند که جهت جمع آوری مواد معلق موجود در سیال در خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرند.

صافی ها (strainers)

موقعیت نصب این تجهیزات غالباً قبل از شیر های کنترلی ، در خروجی پمپ های درون چاهی (ماسه گیری ) و در جایی که لازم است املاح و ناخالصی های معلق و شناور در سیال گرفته شود،در نظر گرفته می شود.
* در طراحی و ساخت انواع مختلف صافی ، میزان افت فشار این تجهیز در خطوط لوله ، حائز اهمیت می باشد. لذا ابعاد شکل و اندازه شبکه توری شکل آن بسیار مهم است .

* معمولاً به منظور تعیین میزان افت فشار در صافی ، طی دوره بهره برداری توصیه می گردد.طرفین صافی مجهز به فشار سنج می باشند .لذا تفاضل فشار ،فشارسنج ورودی و خروجی به عنوان شاخصی برای بررسی میزان گرفتگی و عمل تمیز سازی صافی در نظر گرفته می شوند.
انواع مختلف صافی :
صافی مدل T:به صورت تخت می باشد.

صافی مدل Y :همواره به شکل استوانه می باشد.

طراحی انواع شبکه بندی توری ها بر اساس نیاز به نوع تصفیه آب انتخاب و ساخته می شوند.

و پیشگیری از ورود اجسام موجود در آب به به تجهیزات بعد از خود در خط لوله از مزایای شیر صافی می باشد. و ایجاد افت فشار از محدودیت های این صافی ها می باشد.